( زعفرانی باشید )

ز:زیبایی ، ع: عشق ، ف: فروتنی ، ر:رأفت و مهربانی ، ا: آرامش ، ن: نرنجیدن 

زیبایی باشید:افکار زیبا سازنده روحی زیبایند.

هنگامی که می پذیرید زیبایی را پیرامون خود ببینید و احساس کنید، با نیروی خداوندی و تمام آفریدهای آن از جمله خودتان همسو می شوید. اگر تصمیم بگیرید زیبایی را در همه چیز حتی در انسانی که در فقر و جهالت به دنیا آمده ببینید ، آنگاه قادر خواهید بود نیروی مشیت الهی را تجربه کنید. اگر با اراده خود زیبایی را در بدترین شرایط نیز ببینید، با نیروی مشیت الهی پیوند می یابید . این روش موثر است؛ باید هم باشد. چهره زیبایی در همه مکان ها حتی در جایی که دیگران را نمی بینید ، وجود دارد.                                                                                                                              

ویکتور فرانکل در کتابش با عنوان «انسان در جستجوی معنا» می نویسد در جنگ جهانی دوم هنگامی که در اردوگاه اسرای جنگی بود به عنوان غذا ، کاسه ای آب کثیف به همراه کله ای ماهی که در آن شناور بود به او می دادند. او خود را آموزش داده بود به جای وحشت و زشتی ، زیبایی را در آن غذا ببیند . او عامل حیاتی زنده ماندن در آن اسارتگاه مخوف را توانایی دیدن زیبایی میدانست. وی یادآور میشود که اگر توجه خود را به زشتی ها متمرکز کنیم ، زشتی بیشتری را به سوی افکار ، سپس احساسات و سرانجام زندگیمان می کشانیم . اگر حتی در بدترین شرایط به کنج آزادی خود پناه ببریم ، میتوانیم دنیای خویش را با انرژی تحسین و زیبایی بسازیم و فرصتی بیا فرینیم تا بر شرایط دشوار غلبه کنیم.

عشق باشید : 

به این واژه ها بیندیشید «خداوند عشق است و آنکه در عشق ماُوا دارد، در من ماُوا دارد ومن در او» اینها کلام خداوند است. میدان انرژی مشیت الهی ، عشقی ناب است که قلمروی پرورش دهنده و مملو از همکاری را بوجود می آورد. قضاوت ، خشم ، نفرت ، ترس ، یا تعصب در این قلمرو جایی ندارد. به شما توصیه میکنم عشق را به محیط اطراف خود سرازیر کنید و اگر برایتان امکان داشت این کار را به طور مداوم انجام دهید.تمام افکار ناخوشایند را از ذهن خود خارج کنید و مهربانی را در افکار ، گفتار و اعمالتان جای دهید. چنین عشقی را در چرخه نزدیکان و خانواده خویش بپرورانید تا در نهایت به جامعه و دنیای شما نیز کشیده شود.تعمداََ چنین عشقی را نثار کسانی کنید که به طریقی موجب آزارتان شده اند یا سبب شده اند تجارب تلخی داشته باشید. هر چه بیشتر بتوانید چنین عشقی را نثار کنید، احتمال اینکه مورد عشق و محبت قرار گیرید بیشتر است ودر موجودیت عشق است که با مشیت الهی پیوند می یابید و تجلی امور شکوفا می گردد.

ادامه دارد…

دانلودکده
زندگی شاد

مسير يك زندگي شاد را اينجا مطالعه نماييد

rr